سه شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۵

اخبار بخش برق و انجمن

اولین دوهفته نامه الکترونیکی دانشجویی مهندسی برق در کشور

به همت انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان، بزودی اولین دوهفته نامه دانشجویی کشور با نام اختصاصی “بیسیم” بزودی از طریق وب...

اپلیکیشن موبایل